Språk/language

Arabiska


تم تحديثه آخر مرة بتاريخ

إن السويد دولة ديمقراطية؛ وهذا يعني أن الشعب هو الذي يحكم من خلال انتخاب أحزاب أو أشخاص يكون من حقهم اتخاذ قرارات هامة. ويُسمى الأشخاص المنتخبين سياسيين، وهم يتخذون القرارات في البرلمان وفي مجلس البلدية ومجلس التنظيم النيابي للمحافظة.

 
بعض الأسس الهامة في المجتمع السويدي
حرية النشر والرأي: يجب أن يتمكن الجميع من إبداء أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم تحدثاً وكتابة.
حرية تأسيس الجمعيات: لدى الجميع الحق في الانضمام إلى جمعية أو تأسيس جمعية .
حرية الأديان أو حرية المعتقد: لدى الجميع الحق في التقرير بحرّية بشأن ممارسة دين معين. وتعتبر حرية الأديان أحد حقوق الإنسان.
سيادة القانون: يجب أن يتساوى جميع الناس أمام القانون. ويجب اعتبار المرء بريئاً حتى تثبت إدانته في المحكمة.
يجري حكم السويد من خلال الدولة والتنظيمات النيابية والبلديات
على المستوى الوطني (البرلمان والحكومة)
للبرلمان سلطة تشريع القوانين.
البرلمان يمثل الشعب على المستوى الوطني.
تتدير الحكومة السويد عبر تنفيذها قرارات البرلمان وتأتي بالأفكار لقوانيين جديدة وتغيير قوانين .
ولمساعد الحكومة في عملها يوجد مكتب الحكومة و ما يقرب من 350 مصلحة حكومية.
على مستوى الأقاليم ( التنظيم النيابي للمحافظة والإقليم و المحافظة)
توجد في السويد 21 محافظة وكل محافظة لها سلطة محلية حكومية تسمى مجلس إدارة المحافظة.
يوجد 20 تنظيم نيابي للمحافظات تحت قيادة سياسيون منتخبون من قبل الشعب. ويتولى التنظيم النيابي للمحافظة على الأكثر أمور الرعاية الصحية.
لدى المحافظات و التنظيمات النيابية المساحة الجغرافية نفسها ولذا ينظر إليها على مستوى الأقاليم. وإن أعلى جهة تشريعية هي التظيم النيابي أو مجلس الإقليم. و يسري القانون البلدي على عمل التنظيم النيابي للمحافظة.
على المستوى المحلي (البلديات)
توجد 290 بلدية في السويد.
إن البلديات مسؤولة عن أكثر الخدمات الاجتماعية التي تقدم لسكانها. مثل رياض الأطفال، والمدارس، الخدمة الاجتماعية، و رعاية المسنين.
تدار البلديات من قبل سياسيين انتخبهم الشعب. وإن أعلى جهة تشريعية في البلدية هي مجلس البلدية.
يتحكم القانون البلدي بعمل البلديات.
على المستوى الأوربي (الاتحاد الأوروبي)
تتبع السويد مقررات الاتحاد الأوربي وهي عضو فيه و تأتي بقواعد جديدة.
تمثل الحكومة السويد في المجلس الأوربي و مجلس الاتحاد الأوربي ( يسمى غالباً بمجلس الوزراء أو المجلس).
 

Dari


آخرین به روز رسانی

سویدن یک کشوردموکراسی هست. این به این معنی که تمام قدرت دولت بر اساس مردم است. حکومت مردم از طریق انتخاب احزاب یا اشخاصی که حق دارند تصمیمات مهم را بگیرند کنترل میشود. مردم انتخاب شده سیاستمداران نامیده می شوند. آنها تصمیم می گیرند آنها در پارلمان، شورای ولایتی و شورای شاروالی تصمیم گیری میکنند.

 
چند ستون مهم در جامعه سویدنی
آزادی چاپ و بیان ـ همه باید بتوانند افکار، نظرات و احساسات خود را در سخن و نوشتار بیان کنند.
آزادی انجمن ـ هر کس حق دارد که عضو انجمنی شود یا انجمن ایجاد کند.
آزادی مذهب یا آزادی ایمان ـ هر کس آزاد است تصمیم بگیرد که یک دین داشته باشد یا نداشته باشد. آزادی مذهب یکی از اصول حقوق بشر است.
تضمین حقوقی ـ همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشند. یک کس تا زمانیکه محکمه او را محکوم نکرده باشد، بیگناه شناخته میشود.
سویدن از طریق دولت، شورای ولایتی و شورای شاروالی اداره میشود.
درسطح ملی (پارلمان و دولت)
پارلمان قدرت دارد که قوانین را تصویب کند.
پارلمان در سطح ملی نمایند مردم است.
دولت سویدن را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که تصمیم پارلمان به واقعیت تبدیل شود وبا دادن ایده های جدید، تغییرقوانین و تصویب قوانین جدید ارائه میدهد.
برای کمک در کار خود، دولت از بخش اداری پارلمان و ۳۵۰ اداره دولتی استفاده میکند.
درسطح منطقه ای (شورای ولایت، منطقه و ولایت)
سویدن تشکیل شده از ۲۱ ولایت است. درهر یک از ولایت ها یک اداره منطقه ای بنام شورای ولایتی وجود دارد.
۲۰ شورای ولایت وجود دارد. شوراهای ولایتی توسط سیاستمدارانی رهبری میشوند که توسط مردم انتخاب شده اند. بیشتر کار شوراهای ولایتی مربوط به امور صحی میشود.
ولایت ها و شوراهای ولایتی شامل یک منطقه جغرافیایی اند و به همین خاطر به سطح منطقه ای دیده میشوند. بالاترین ارگان تصمیم گیرنده شورای ولایتی و یا هیئت رئیسه منطقه است. قانون شاروالی کار شورای ولایتی را هدایت میکند.
سطح محلی (شاروالی ها)
سویدن ۲۹۰ شاروالی دارد.
درآنجایی که زندگی میکنیم شاروالی ها مسئول بیشترین خدمات اجتماعی هستند. منحیث مثال کودکستان، مکتب، اداره خدمات رفاه اجتماعی وخدمات نگهداری از سالمندان.
شاروالی ها توسط سیاستمداران انتخاب شده توسط مردم اداره می شوند. بالاترین مرجع تصمیم گیری شورای شاروالی هست.
قانون شاروالی، کار شاروالی را مدیریت می کند.
درسطح اروپا (اتحادیه اروپا)
سویدن باید قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کند و درایجاد قوانین جدید شراکت میکند.
دولت سویدن در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا (که اغلب به نام شورای وزرا یا فقط شورا نامیده می شود) نمایندگی می کند.
 

Persiska


جامعه
سوئد یک کشور دموکراسی است. به این مفهوم که منشاء هر نوع قدرت دولتی و همگانی مردم هستند. مردم از طریق انتخاب احزاب یا اشخاصی که حق دارند تصمیمات بگیرند، کشور را اداره می کنند. به افراد انتخاب شده سیاستمدار گفته می شود. آنها در پارلمان، هیئت مدیره بهداری های استان و هیئت مدیره کمون ها تصمیم گیری می کنند."

 
چند مبنای مهم در جامعه سوئد
آزادی نشر و ابراز عقیده - همه بایستی بتوانند افکار، عقاید و احساسات خود را بصورت کلام یا نوشتار مطرح کنند.
آزادی اجتماعات - همه حق دارند در یک انجمن شرکت یا یک انجمن
تأسیس کنند.
آزادی دین یا اعتقادات - همه حق دارند آزادنه انجام فرائض یک دین را
انتخاب کنند. آزادی دین یکی از آزادی های بشر محسوب می شود.
امنیت حقوقی/قضائی - همه انسان ها بایستی در برابر قانون یکسان باشند. یک انسان بایستی تا قبل از محکوم شدن در دادگاه بیگناه محسوب شود.
سوئد از طریق دولت، شورای بهداری استان و کمون اداره می شود
در سطح ملی (پارلمان و دولت)
پارلمان قدرت قانونگذاری را بر عُهده دارد.
پارلمان نماینده مردم در سطح ملی است.
دولت از طریق به اجرا در آوردن تصمیمات پارلمان، سوئد را اداره می کند و برای قوانین جدید و تغییرات قوانین ایده می دهد.
دولت برای کار خود از دبیرخانه دولت که دارای حدود 350 اداره دولتی است کمک می گیرد.
در سطح ناحیه ای (شورای بهداری استان، ناحیه و استان)
سوئد به 21 استان تقسیم شده است. در هر استان یک اداره دولتی ناحیه ای وجود دارد که استانداری نامیده می شود.
20 شورای بهداری استان وجود دارد. شورای بهداری استان توسط سیاستمدران منتخب مردم اداره می شود.
استان و شورای بهداری استان دارای مناطق جغرافیائی یکسان بوده و از اینرو این ارگان ها اغلب ناحیه های محسوب می شوند. عالی ترین ارگان تصمیم گیری هیئت مدیره بهداری استان یا بهداری ناحیه است. قانون کمون ها بر کار شورای بهداری استان ها حاکم است.
در سطح محلی (کمون ها)
سوئد دارای 290 کمون است.
کمون ها مسئولیت اکثر خدمات اجتماعی محل سکونت شما، بطور مثال کودکستان، مدرسه، خدمات اجتماعی و مراقب و نگهداری از سالمندان را بر عُهده دارند.
کمون ها از طریق سیاستمداران منتخب مردم اداره می شوند. عالی ترین ارگان تصمیم گیری هیئت مدیره کمون است.
قانون کمون ها بر کار کمون ها حاکم است.
در سطح اروپا (EU)
سوئد بایستی قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کند و در ایجاد مقررات جدید مشار کت دارد.
دولت نماینده سوئد در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپاست (که اغلب شورای وزیران یا شورا نامیده می شود).

Somaliska


Bulsho

Iswiidhan waa dimoqraadiyad. Tani micnaheedu waa in dhamaan awooda shacbiga ay ka timaado dadweynaha. Dadweynaha ayaa xukumo iyagoo u sii mara inay doortaan xisbiyo ama dad xaq u leh inay qaataan go'aamada muhiimka ah. Dadka la soo doortay waxaa lagu magacaabaa siyaasiyiin. Iyagu waxay go'aamo ku qaadaan baarlamaanka, golaha xildhibaanada gobolka iyo golaha xildhibaanada degmada.

 
Dhowr aasaas oo muhiim u ah bulshada Iswiidhan
Xoriyada daabacaada iyo cabirka fikrada - Dadka oo dhan waa inay awoodaan inay soo bandhigaan fikradahooga, aragtiyahooga iyo dareenkooda dhinaca hadal iyo qoraal ahaanba.
Xoriyada ururada - Dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay galaan ama bilaabaan urur.
Xoriyada aaminaada diin iyo caqiido – Dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay si xor ah u go'aansadaan haddii qofku doonayo inuu ku dhaqmo diin. Xoriyada diinta waxay xisaabsantahay mid ka mid ah xuquuqda bani'aadamka.
Hubaalnimada cadaalada - Dadka oo dhan waa inay u sinaadaan sharciga. Qof waxaa loo arkaa inuu yahay bilaa dembi ilaa inta isaga ama iyada ay xukunto maxkamadi.
Iswiidhan waxaa laga xukumaa iyadoo loo marayo dawlad, gobolo iyo degmooyin
Heerka qaran (Baarlamaan iyo xukuumad)
Barlamaanku wuxuu leeyahay awooda in la sameeyo sharciyo.
Baarlamaanku wuxuu matalaa shacbiga heer qaran.
Xukuumadu waxay Iswiidhan xukuntaa iyadoo u maraysa inay hubsato in Baarlamaanka go'aamadiisu noqdaan xaqiiqo oo waxay la timaadaa fikrado dhinaca sharciyo cusub iyo wax ka baddelka sharciyada.
Dhinaca caawinta shaqadeeda waxay xukuumadu leedahay golaha xukuumada iyo qiyaastii 350 hey'adood oo dawladeed.
Heerka gobol (Maamulka gobolka, gobolo dhowr ah iyo gobol)
Iswiidhan waxay u qaybsantahay 21 gobol. Gobol kasta waxaa ku taala hey'ad dawladeed oo gobol taas oo lagu magacaabo maamulka gobolka.
Waxaa jira 20 maamul gobol. Maamulada gobolada waxaa hogaamiya siyaasiyiin ay doorteen dadweynuhu. Maamulka gobolka waa inuu ugu badnaan ka shaqeeyaa daryeelka bukaanka.
Gobolada iyo maamulada gobolada waxay daboolaan aag juquraafi ahaan isku mid ah oo waxaa badanaaba kuwaas loo arkaa heer gobolo. Xubinta go'aaminta ee ugu sareysa waa golaha xildhibaanada ee Maamulka gobolka ama gobolada. Sharciga degmooyinka ayaa xukuma maamulka gobolka shaqadiisa.
Heer maxali ah (Degmooyinka)
Iswiidhan waxay leedahay 290 degmooyin ah.
Degmooyinku waxay mas'uul ka yihiin adeegyada bulsho badankooda kuwaas oo ka jira halka aynu deganahay. Tusaale ahaan dugsiga xanaanada, iskoolka, adeega arrimaha bulshada iyo xanaanada dadka waayeelka ah.
Degmooyinku waxaa hogaamiya siyaasiyiin ay soo doorteen dadweynuhu. Xubinta go'aaminta ee ugu sareysa waa golaha xildhibaanada degmada.
Sharciga degmooyinka ayaa hogaamiya shaqada degmooyinka.
Heerka Yurub (EU)
Iswiidhan waa inay raacdo qawaaniinta EU-da oo way ka mid tahay oo dejisaa qawaaniin cusub.
Xukuumada ayaa Iswiidhan ku matasha golaha Yurubiyanka iyo golaha midowga Yurub (badanaaba lagu magacaabo guddida wasiirada ama guddida).

 

 

Svenska


Samhälle
Sverige är en demokrati. Det betyder att all offentlig makt utgår från folket. Folket styr genom att välja partier eller personer som har rätt att ta viktiga beslut. De valda personerna kallas politiker. De tar beslut i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

 
Några viktiga grunder i det svenska samhället
Tryck- och yttrandefrihet - Alla ska kunna föra fram sina tankar, åsikter och känslor i tal och skrift.
Föreningsfrihet - Alla har rätt att gå med i eller starta en förening.
Religionsfrihet eller trosfrihet – Alla har rätt att fritt bestämma om man vill praktisera en religion. Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna.
Rättssäkerhet - Alla människor ska vara lika inför lagen. En person ska ses som oskyldig till dess att han eller hon har dömts av en domstol.
Sverige styrs genom stat, landsting och kommuner
Nationell nivå (Riksdag och regering)
Riksdagen har makt att stifta lagar.
Riksdagen representerar folket på nationell nivå.
Regeringen styr Sverige genom att den ser till att Riksdagens beslut blir verklighet och kommer med idéer till nya lagar och lagändringar.
Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 350 statliga myndigheter.
Regional nivå (Landsting, region och län)
Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en statlig regional myndighet som heter länsstyrelsen.
Det finns 20 landsting. Landstingen leds av politiker som valts av folket. Landstingen ska mest arbeta med sjukvård.
Länen och landstingen omfattar samma geografiska områden och man brukar därför se dessa som den regionala nivån. Det högsta beslutande organet är Landstings- eller regionfullmäktige. Kommunallagen styr landstingens arbete.
Lokal nivå (Kommuner)
Sverige har 290 kommuner.
Kommunerna ansvarar för den mesta samhällsservice som finns där vi bor som förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.
Kommunerna styrs av politiker som valts av folket. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige.
Kommunallagen styr kommunernas arbete.
Europeisk nivå (EU)
Sverige ska följa EU:s regler och är med och skapar nya regler.
Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd (ofta kallat ministerrådet eller rådet).
 

Spanska


Sociedad
Suecia es una democracia, es decir, todo el poder público emana del pueblo, el cual decide mediante la elección de partidos y personas, a los que se encomienda la toma de importantes decisiones. Dichos representantes electos, a los que se llama políticos, adoptan decisiones en el parlamento nacional, las diputaciones provinciales y los consejos municipales.

 
Algunos fundamentos de la sociedad sueca
Libertad de prensa y expresión: Todos tienen derecho a expresar sus opiniones, puntos de vista e impresiones verbalmente y por escrito.
Libertad de asociación: Todos tienen derecho a unirse a asociaciones y a crearlas.
Libertad religiosa o de culto: Todos tienen derecho a decidir libremente si desean practicar una religión. Esta libertad está considerada como un derecho humano.
Seguridad jurídica: Todos los seres humanos son iguales ante la ley. Las personas deben ser consideradas inocentes hasta que un tribunal no demuestre otra cosa.
Suecia se gobierna a través de la administración estatal, provincial y municipal
Nivel nacional (Parlamento y Gobierno de Suecia)
El Parlamento sueco (Riksdagen) tiene poder para legislar.
El Parlamento representa al pueblo a nivel nacional.
El Gobierno dirige el país velando por la aplicación de las decisiones adoptadas por el Parlamento. Además, presenta propuestas de nuevas leyes y enmiendas legislativas.
Cuenta con la asistencia de la Secretaría General del Gobierno y de unos 350 organismos estatales.
Nivel regional (diputaciones provinciales, regiones y provincias)
Suecia se divide en 21 provincias. Cada una de ellas cuenta con una autoridad regional del Estado llamada gobierno civil.
Existen 20 diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales las dirigen políticos elegidos democráticamente. Su principal competencia es la atención sanitaria.
Provincias y diputaciones provinciales comprenden las mismas zonas geográficas, por lo que suelen considerarse de nivel regional. Su órgano de decisión superior es el consejo provincial/regional. La labor de las diputaciones provinciales la regula la Ley de Gobierno Local de Suecia.
Nivel local (municipios)
Suecia cuenta con 290 municipios.
Los municipios gestionan la mayoría de los servicios públicos de nuestro lugar de residencia, entre otros, la educación infantil y básica, los servicios sociales y la atención geriátrica.
Los municipios los gobiernan políticos elegidos democráticamente. Su órgano de decisión superior es el consejo municipal.
La labor de los municipios la regula la Ley de Gobierno Local de Suecia.
Nivel europeo (UE)
Suecia aplica la normativa comunitaria y participa en la creación de nuevas leyes.
El Gobierno de Suecia representa al país en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión Europea (que suele denominarse Consejo de Ministros o, simplemente, Consejo).
 

English


Text coming soon

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.